REABILITAREA MANASTIRII GOLIA - ETAPA II


(Patrimoniu Cultural)


Axa 1 - Masura 1 - 25.09.2013 - 22 luni
Iasi
Iasi
JUDETUL IASI
25.139.418,36 RON
24.434.690,97 RON
Finalizat


Ac?iunile repetate ale cutremurelor de la zidirea Bisericii ?i p�n? �n prezent, fenomenul de �mb?tr�nire a materialelor ?i interven?iile numeroase efectuate de-a lungul timpului au avut un efect distructiv asupra st?rii de conservare a picturii murale interioare. Principalii factori care au determinat alterarea st?rii de conservare a picturii mural interioare de la biserica M?n?stirii Golia se refer? la mi?c?rile seismice, umiditatea de infiltra?ie ?i de capilaritate, repara?iile anterioare necorespunz?toare (chituiri, retu?uri, repict?ri, refaceri strat foi?? metalic? etc.), administrarea neglijent? a spa?iului interior referitoare la regulile de conservare.

Cu sprijinul proiectului finantat prin Regio s-au realizat lucr?ri de conservare � restaurare pictur? interioar?, Iconostas ?i Amvon ?i iluminat arhitectural ?i decorativ, refacerea/amenajarea c?ilor de acces (pietonale ?i carosabile) c?tre obiectivul reabilitat, �n interiorul zonei de protec?ie a acestora (strada George Enescu, Strada Golia ?i Stradela Armean?), punerea �n valoare a zonei de protec?ie a monumentului istoric prin amenaj?ri peisagistice precum ?i reabilitarea utilit??ilor anexe din zona de protec?ie a monumentului istoric.

Obiective proiect:
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta valorificarea potentialului cultural-istoris si turistic al Manastirii Golia prin:
1/ restaurarea, protejarea si conservarea picturilor murale interioare, frescelor catapetesmei (iconostas) de la Biserica Manastirii Golia;
2/ refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivul reabilitat, in interiorul zonei de protectie a acestora;
3/ lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului exterior, a iluminatului de siguranta, precum si a celui decorativ / arhitectural;
4/ amenajarea peisagistica a zonei de finisaje urbane si dotarea cu mobilier urban;
5/ reabilitarea grupului sanitar Targu Cucului.